Bharmavar (1) Brahmavar (1) Koteshwara (3)
Navunda (1) Others (7) Trasi (1)